AstroLoka Home  |  Feedback  |  Contact Us  |  Site Map  
Skip Navigation Links
 
Software
Astroloka Professional 6.0
Stock Market
Stock Market

Consultation
Consultation

Mantras


"Om bhraam bhreem bhraum sah rahave namah"
Om Kleem Kleem Rog Naashaay Raahave Kleem Kleem Phat

"Om raam rahve namah"

Ardha-kayam mahim-viryam chandraditya-vimardanam
simhika-garbha-sambhutam tam rahum pranamamy aham

Om Chra Chachri Chro Sum Rahave Namah

"Om Rahuve Devaye Shaantim, Rahuve Kripaaye Karoti, Rahuaaye chamaaye abhilaashat, Om Rahuve Namoh Namah.."


Naga Raja Moola Mantra:


Om Naga Raja Maga baaga
Maanggalya Saukiyapprata
Pasun Putran Thanam Thehi
Om Naga Rajaya Namaha

Om Naga Rajaya Namaha
Om Nageswariyai Namaha

Om Hum Kem Ketave Namah
Om sraam sreem sraum sah ketave namah
Om Hrim Krum Krura Rupine Ketave Aim Suh Svaha

Om kem ketve namah


Ashta Sarpa Namas:


Om Aaathishenaya Namaha
Om Ananthanaya Namaha
Om Vasugiye Namaha
Om Thatchaganaya Namaha
Om Kaarkodakanaya Namaha
Om Pathmanaya Namaha
Om Maha Patmanaya Namaha
Om Sankanaya Namaha
Om Kuliganaya Namaha

"Om kem ketve namah


Rahu Gayatris:


Aum Siraroopaya vidmahe
amritey saaya dheemahi
tanno raahu prachodayaath

Aum Nakhadwajaya vidmahe
padmahasthaya dheemahi
tanno raahu prachodayaath

Aum Neelavarnaaya vidmahe
simhikesaya dheemahi
tanno raahu prachodayaath

Aum paitinasaaya vidmahe
charmadharaya dheemahi
tanno raahu prachodayaath

Sookdantaya vidmahe
Ugraroopaya dhimahi
tanno Rahu Prachodayat


Ketu Gayatris:


Ashwadhwajaaya vidmahe
soolahasthaya dheemahi
tanno ketu prachodayaath

chitravarnaya vidhmahe
sarparoopaya dhimahi
tanno Ketu Prachodayat

Ketugrahaaya vidmahe
mahavaktraaya dheemahi
tanno ketu prachodayaath

Vikrutaananaaya vidmahe
jaiminijaaya dheemahi
tanno ketu prachodayaat

Tamograhaaya vidmahe
dhawaja sthitaaya dheemahi
tanno ketu prachodayaath

Sookdantaya vidmahe
Ugraroopaya dhimahi
tanno Rahu Prachodayat


Sarpa Gayatri:


Naagaraajaya vidmahe
chakshussravanaaya dheemahi
tanno sarpa prachodayaath

Sarparaajaya vidmahe
nagarajaaya dheemahi
tanno anantha prachodayaath

Ananthesaaya vidmahe
mahabhogaaya dheemahi
tanno anantha prachodayaath

Sahasra seershaaya vidmahe
visnu talpaaya dheemahi
tanno sesha prachodayaath

Sarparaajaya vidmahe
padma hasthaya dheemahi
tanno vasuki prachodayaath

Sarparaajaya vidmahe
nagarajaaya dheemahi
tanno anantha prachodayaath


analyze stock astro

astro security analyst

astro stock tips

astrologer chennai

astrologer india

astrology and stock market

astrology chart software

astrology compatibility

astrology compatibility for marriage

astrology consultancy

astrology consultancy chennai

astrology consultancy india

astrology consultancy services

astrology consultant

astrology consultant chennai

astrology consultant india

astrology consultation

astrology consultations Chennai

astrology consultations india

astrology daily prediction

astrology free

astrology free horoscope

astrology free software

astrology in tamil

astrology india

astrology kundali software

astrology marriage prediction

astrology names for babies

astrology online

astrology prediction

astrology recommendations

astrology remedy

astrology service online

astrology services

astrology services Chennai

astrology services india

astrology software

astrology software download

astrology software freeware

astrology software in tamil

astrology software india

astrology software tamil

astrology Solution for financial problem

astrology Solution for marital problem

astrology tamil

astrology tamil software

astrology vedic

astrology website

astrology website india

astrology-investing

auspicious time for trading

baby names star wise

baby names through astrology

baby names through numerology

best professional astrology software

best time for share trading

best time for stock trading

best time for trading

best time to invest

birth time rectification software

bse predicton

bse share tips

bse stock tips

bse stock tips online

can I make profit in share market

can I make profit in stock market

chennai astrologer

chennai astrology consultations

Chennai horoscope consultations

daily investing tips

daily share tips free

daily share tips india

daily stock recommendations

daily stock suggestion

daily stock tips

daily stock tips free

daily stock tips india

Equity investment funda

equity investment tips

favorable time for trading

favourable time for trading

financial astrologer

financial astrology

financial astrology and share market

financial astrology and stock market

financial astrology service

financial astrology software

free astrology services

free astrology services chennai

free astrology services in Chennai

free astrology services in india

free astrology services india

free astrology software

free astrology software download

free astrology software download in tamil

free astrology software download tamil

free astrology software tamil

free equity tips

free equity tips india

free equity tips online

free intraday tips

free intraday tips though financial astrology

free intraday tips through astrology

free share market tips

free share picks

free share tips

free share tips india

free share tips online

free stock market tips

free stock picks

free stock picks india

free stock tips

free stock tips india

free stock tips online

fundamental recommendations

gain profit through astrology

gain profit through financial astrology

gem remedy software

good time for trading

hindu astrology software

horary software

horary software kp

horoscope consultation

horoscope consultations chennai

horoscope consultations india

horoscope matching software

horoscope software

horoscope software in tmail

horoscope software india

horoscope software tamil

indian astrologer

indian astrology services

indian astrology software

Indian share market tips

Indian stock market recommendation

indian stock market tips

Indian stock market tips online

indian Vedic astrologer

intraday india

intraday online

intraday predictions

intraday recommendations

intraday stock tips

intraday suggestions

invest wisely

investing daily tips

investing mantra

investment analysis

Jyotish Software

kp astrology software

kp astrology software in tamil

kp astrology software tamil

kp astrology tamil

kp horary software

marriage matching software

money mantra

muhurta software

nse prediction

nse share tips

nse share tips intraday

nse stock recommendations

nse stock suggestions

nse stock tips

nse stock tips intraday

online astrology consultations

online astrology services

panch pakshi software

panchang software

pivot calculator

professional astrologer

professional astrology services

professional astrology software

profit from advice

profit from astrology advice

profit from technical advice

profit making from stock market

profitable trading

recommendation through financial astrology

remedy astrology

remedy for marital solutions

scientific astrologer

scientific astrology services

sensex and astrology

sensex and financial astrology

sensex trading tips

share market prediction

share market predictions through astrology

share market tips

software astrology

software birth time rectification

software for astrology

software for astrology remedies

software for financial astrology

software horoscope

software muhurta

software panchang

solve problem through astrology

stock advisor

stock and astrology

stock mantra

stock market and astrology

stock market india

stock market india online

stock market prediction

stock market top picks

stock profit tips

stock tips though financial astrology

stock tips through astrology

Stock-market-recommendations

tamil astrologer

tamil astrologer Chennai

tamil astrologer india

tamil astrology software

tamil horoscope software

tamil kp astrology software

technical and astrological recommendations

technical recommendations

telugu astrologer

telugu astrologer chennai

telugu astrologer in chennai

telugu astrologer in india

telugu astrologer india

trade and investing

trade secret revealed

trading analyst tips

traditional astrologer

traditional astrologer chennai

traditional astrologer india

traditional astrology services

traditional astrology software

vedic astrologer

vedic astrologer chennai

vedic astrologer india

vedic astrology services

vedic astrology services

vedic astrology services chennai

vedic astrology services india

vedic astrology software

vedic astrology software india

wise investing