AstroLoka Home  |  Feedback  |  Contact Us  |  Site Map  
Skip Navigation Links
 
Software
Astroloka Professional 6.0
Stock Market
Stock Market

Consultation
Consultation

Navagraha Ashtothram


Surya Ashtothram Chandra Ashtothram Kuja Ashtothram
Budha Ashtothram Guru Ashtothram Sukra Ashtothram
Sani Ashtothram Rahu Ashtothram Kethu Ashtothram


Surya Ashtothram


Aum arunaya namah
Aum sharanyaya namah
Aum karuna-rasa-sindhave namah
Aum asmanabalaya namah
Aum arta-raksa-kaya namah
Aum adityaya namah
Aum adi-bhutaya namah
Aum akhila-gamavedine namah
Aum acyutaya namah
Aum akhilagnaya namah
Aum anantaya namah
Aum inaya namah
Aum visva-rupaya namah
Aum ijyaya namah
Aum indraya namah
Aum bhanave namah
Aum indriramandiraptaya namah
Aum vandaniyaya namah
Aum ishaya namah
Aum suprasannaya namah
Aum sushilaya namah
Aum suvarcase namah
Aum vasupradaya namah
Aum vasave namah
Aum vasudevaya namah
Aum ujjvalaya namah
Aum ugra-rupaya namah
Aum urdhvagaya namah
Aum vivasvate namah
Aum udhatkiranajalaya namah
Aum hrishikesaya namah
Aum urjasvalaya namah
Aum viraya namah
Aum nirjaraya namah
Aum jayaya namah
Aum urudvayavirnimuktanijasarakrashivandyaya namah
Aum rugdhantre namah
Aum kraksacakracaraya namah
Aum krajusvabhavavittaya namah
Aum nityastutyaya namah
Aum krukaramatrikavarnarupaya ujjvalatejase namah
Aum kruksadhinathamitraya namah
Aum pushakaraksaya namah
Aum luptadantaya namah
Aum shantaya namah
Aum kantidaya namah Aum dhanaya namah
Aum kanatkanaka sushanaya namah
Aum khalotaya namah
Aum lunit-akhila-daityaya namah
Aum satya-ananda-svarupine namah
Aum apavarga-pradaya namah
Aum arta-sharanyaya namah
Aum ekakine namah
Aum bhagavate namah
Aum sushtisthityantakarine namah
Aum gunatmane namah
Aum dhrinibhrite namah
Aum brihate namah
Aum brahmane namah
Aum esvaryadaya namah
Aum sharvaya namah
Aum haridashvaya namah
Aum shauraye namah
Aum dashadiksam-prakashaya namah
Aum bhakta-vashyaya namah
Aum ojaskaraya namah
Aum jayine namah
Aum jagad-ananda-hetave namah
Aum taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji
aounnatyapadasamcararathasthaya-asuraraye namah
Aum kamaniyakagaya namah
Aum abjaballabhaya namah
Aum antar-bahih prakashaya namah
Aum acintyaya namah
Aum atma-rupine namah
Aum acyutaya namah
Aum amareshaya namah
Aum parasmai jyotishe namah
Aum ahaskaraya namah
Aum ravaye namah
Aum haraye namah
Aum param-atmane namah
Aum tarunaya namah
Aum tarenyaya namah
Aum grahanam pataye namah
Aum bhaskaraya namah
Aum adimadhyantara-hitaya namah
Aum saukhyapradaya namah
Aum sakalajagatam pataye namah
Aum suryaya namah
Aum kavaye namah
Aum narayanaya namah
Aum pareshaya namah
Aum tejorupaya namah
Aum shrim hiranyagarbhaya namah
Aum hrim sampatkaraya namah
Aum aim istarthadaya namah
Aum am suprasannaya namah
Aum shrimate namah
Aum shreyase namah
Aum saukhyadayine namah
Aum diptamurtaye namah
Aum nikhilagamavedhyaya namah
Aum nityanandaya namah


Chandra Ashtothram


Aum srimate namah
Aum shasha-dharaya namah
Aum chandraya namah
Aum tara-adhishaya namah
Aum nisha-karaya namah
Aum sugha-nighaye namah
Aum sadaradhya namah
Aum sat-pataye namah
Aum sadhu-pujitaya namah
Aum jitendriyaya namah
Aum jayodhyogaya namah
Aum jyotish-cakra-pravartakaya namah
Aum vikartananujaya namah
Aum viraya namah
Aum vishveshaya namah
Aum vidusham pataye namah
Aum doshakaraya namah
Aum dushta-duraya namah
Aum pushtimate namah
Aum shishta-palakaya namah
Aum ashta-murti-priyaya namah
Aum anantaya namah
Aum kashta-daru-kutharakaya namah
Aum sva-prakashaya namah
Aum prakash-atmane namah
Aum dyu-caraya namah
Aum deva-bhojanaya namah
Aum kala-dharaya namah
Aum kala-hetave namah
Aum kama-krite namah
Aum kama-dayakaya namah
Aum mrityu-saharakaya namah
Aum amartyaya namah
Aum nityanushthana-dayakaya namah
Aum ksapa-karaya namah
Aum ksina-papaya namah
Aum ksaya-vriddhi-samanvitaya namah
Aum jaivatrikaya namah
Aum shucaye namah
Aum shubhraya namah
Aum jayine namah
Aum jaya-phala-pradaya namah
Aum sudha-mayaya namah
Aum sura-svamine namah
Aum bhaktanam-ishtha-dayakaya namah
Aum bukti-daya namah
Aum mukti-daya namah
Aum bhadraya namah
Aum bhakta-daridhya bhanjanaya namah
Aum sama-gana-priyaya namah
Aum sarva-raksakaya namah
Aum sagarodbhavaya namah
Aum bhayanta-krite namah
Aum bhakti-gamyaya namah
Aum bhava-bandha-vimocakaya namah
Aum jagat-prakasa-kiranaya namah
Aum jagad-ananda-kiranaya namah
Aum nissapatnaya namah
Aum niraharaya namah
Aum nirvikaraya namah
Aum niramayaya namah
Aum bhu-cchaya-cchaditaya namah
Aum bhavyaya namah
Aum bhuvana-prati-palakaya namah
Aum sakalarti-haraya namah
Aum saumya-janakaya namah
Aum sadhu-vanditaya namah
Aum sarvagama-jnaya namah
Aum sarva-jnaya namah
Aum sanakadi-muni-stutaya namah
Aum sita-chatra-dhvajopetaya namah
Aum sitangaya namah
Aum sita-bhusanaya namah
Aum sveta-malyambara-dharaya namah
Aum sveta-gandhanulepanaya namah
Aum dasasva-ratha-samrudhaya namah
Aum danda-pananye namah
Aum dhanur-dharaya namah
Aum kunda-pusyojjvalakaraya namah
Aum nayanabja-samudbhavaya namah
Aum atreya-gotra-jaya namah
Aum atyanta-vinayaya namah
Aum priya-dayakaya namah
Aum karuna-rasa-sampurnaya namah
Aum karkata-prabhave namah
Aum avyayaya namah
Aum catur-ashrasanarudhaya namah
Aum caturaya namah
Aum divya-vahanaya namah
Aum vivasvan mandalajneya-vasaya namah
Aum vasu-samrddhi-daya namah
Aum mahesvara-priyaya namah
Aum dantaya namah
Aum meru-gotra-pradaksinaya namah
Aum graha-mandala-madhyasthaya namah
Aum grasitarkaya namah
Aum grahadhipaya namah
Aum dvija-rajaya namah
Aum dyuti-lakaya namah
Aum dvibhujaya namah
Aum dvija-pujitaya namah
Aum audumbara-nagavasaya namah
Aum udaraya namah
Aum rohini-pataye namah
Aum nityodayaya namah
Aum muni-stutyaya namah
Aum nityananda-phala-pradaya namah
Aum sakalahladana-karaya namah
Aum palashedhma-priyaya namah


Kuja Ashtothram


Aum mahisutaya namah
Aum maha-bhagaya namah
Aum mangalaya namah
Aum mangala-pradaya namah
Aum maha-virayam namah
Aum maha-shuraya namah
Aum maha-balaparakramaya namah
Aum maharoudraya namah
Aum mahabhadraya namah
Aum mananiyaya namah
Aum dayakaraya namah
Aum manad ya namah
Aum aparvanaya namah
Aum kruraya namah
Aum tapa-traya-vivarjitaya namah
Aum supratipaya namah
Aum sutamrakshaya namah
Aum subrahmanyaya namah
Aum sukhapradaya namah
Aum vakra-stambhadi-gamanaya namah
Aum varenyaya namah
Aum varadaya namah
Aum sukhine namah
Aum virabhadraya namah
Aum virupaksaya namah
Aum vidurasthaya namah
Aum vibhavasave namah
Aum naksatra-cakra-samcarine namah
Aum ksatrapaya namah
Aum ksatravarjitaya namah
Aum ksayavriddhivinirmuktaya namah
Aum ksama-yuktaya namah
Aum vicaksanaya namah
Aum aksinaphaladaya namah
Aum caturvarga-phala-pradaya namah
Aum vitaragaya namah
Aum vitabhayaya namah
Aum vijvaraya namah
Aum vishva-karanaya namah
Aum naksatra-rashisancaraya namah
Aum nanabhayanikrintanaya namah
Aum vandarujanamandaraya namah
Aum vakrakuncitamurddhajaya namah
Aum kamaniyaya namah
Aum dayasaraya namah
Aum kanatkanakabhusanaya namah
Aum bhayaghnaya namah
Aum bhavya-phaladaya namah
Aum bhakta-bhaya-varapradaya namah
Aum shatru-hantre' namah
Aum shamope'taya namah
Aum sharanagataposhanaya namah
Aum sahasine' namah
Aum sad-gunadhyaksaya namah
Aum sadhave' namah
Aum samaradurjayaya namah
Aum dushtha-duraya namah
Aum shishtha-pujyaya namah
Aum sarva-kashtha-nivarakaya namah
Aum dushche'shtha-varakaya namah
Aum duhkha-bhanjanaya namah
Aum durdharaya namah
Aum haraye namah
Aum dhu-svapna-hamtre' namah
Aum dur-dharshaya namah
Aum dushta-garva-vimocanaya namah
Aum bharadvaja-kulam-adbhutaya namah
Aum bhu-sutaya namah
Aum bhavya-bhushanaya namah
Aum raktam-varaya namah
Aum rakta-vapushe' namah
Aum bhakta-palana-tatparaya namah
Aum catur-bhujaya namah
Aum gada-dharine' namah
Aum mesha-vahaya namah
Aum sitashanaya namah
Aum shakti-shula-dharaya namah
Aum shaktaya namah
Aum shastra-vidya-visharadaya namah
Aum tarkakaya namah
Aum tamasa-dharaya namah
Aum tapasvine' namah
Aum tamra-locanaya namah
Aum taptakancana-samkashaya namah
Aum rakta-kinjalkamannibhaya namah
Aum gotra adhi-devaya namah
Aum gomadhy-acaraya namah
Aum guna-vibhushanaya namah
Aum asrije' namah
Aum angarakaya namah
Aum avanti-desha-adhishaya namah
Aum janardanaya namah
Aum suryayamya-pradeshasthaya namah
Aum ghune' namah
Aum yamya-harin-mukhaya namah
Aum trikona-mandala-gataya namah
Aum tridasha-adhipasannutaya namah
Aum shucaye' namah
Aum shucikaraya namah
Aum shuraya namah
Aum shuci-vashyaya namah
Aum shubha-vahaya namah
Aum mesha-vriscika-rashishaya namah
Aum medhavine' namah
Aum mita-bhashanaya namah
Aum sukha-pradaya namah
Aum surupa-aksaya namah
Aum sarva-bhishta-phala-pradaya namah


Budha Ashtothram


Aum bhudhaya namah
Aum budharcitaya namah
Aum saumyaya namah
Aum saumyachittaya namah
Aum shubha-pradaya namah
Aum drida-brataya namah
Aum hadaphalaya namah
Aum shruti-jala-prabodhakaya namah
Aum satya ' vasaya namah
Aum satya-vacase namah
Aum shreyasam pataye namah
Aum abyayaya namah
Aum soma-jaya namah
Aum sukhadaya namah
Aum shrimate namah
Aum soma-vamsha-pradipa-kaya namah
Aum vedavide namah
Aum veda-tattvashaya namah
Aum vedanta-jnana-bhaskaraya namah
Aum vidya-vicaksanaya namah
Aum vidushe namah
Aum vidvat-pritikaraya namah
Aum krajave namah
Aum vishva-anukula-sancaraya namah
Aum vishesha-vinayanvitaya namah
Aum vividhagamasarajnaya namah
Aum viryavate namah
Aum vigatajvaraya namah
Aum trivarga-phaladaya namah
Aum anantaya namah
Aum tridasha-dhipa-pujitaya namah
Aum buddhimate namah
Aum bahu-shastra-jnaya namah
Aum baline namah
Aum bandha-vimocakaya namah
Aum vakativakagamanaya namah
Aum vasavaya namah
Aum vasudhadhipaya namah
Aum prasannavadanaya namah
Aum vandhyaya namah
Aum varenyaya namah
Aum vagvilaksanaya namah
Aum satya-vate namah
Aum satya-samkalpaya namah
Aum satya-bamdhave namah
Aum sadadaraya namah
Aum sarva-roga-prashamanaya namah
Aum sarva-mrityu-nivarakaya namah
Aum vanijyanipunaya namah
Aum vashyaya namah
Aum vatan-gaya namah
Aum vata-roga-hrite' namah
Aum sthulaya namah
Aum sthairya-guna-adhyaksaya namah
Aum sthula-suksma-adi-karanaya namah
Aum aprakashaya namah
Aum prakash-atmane' namah
Aum ghanaya namah
Aum gagana-bhushanaya namah
Aum vidhi-stutyaya namah
Aum visha-laksaya namah
Aum vidvajjana-manoharaya namah
Aum caru-shilaya namah
Aum svaprakashaya namah
Aum capalaya namah
Aum jitendriyaya namah
Aum udan-mukhaya namah
Aum bukhamakkaya namah
Aum magadha-adhi-pataye namah
Aum haraye namah
Aum saumya-vatsara-samjataya namah
Aum soma-priya-karaya namah
Aum mahate namah
Aum sihma-adhirudhaya namah
Aum sarva-jnaya namah
Aum shikhivarnaya namah
Aum shivam-karaya namah
Aum pitambaraya namah
Aum pitavapushe' namah
Aum pitacchatradhvajankitaya
Aum khanga-carma-dharaya namah
Aum karya-kartre' namah
Aum kalushaharakaya namah
Aum atreya-gotra-jaya namah
Aum atyanta-vinayaya namah
Aum vishva-pavanaya namah
Aum campeya-puspa-samkashaya namah
Aum caranaya namah
Aum caru-bhushanaya namah
Aum vita-ragaya namah
Aum vita-bhayaya namah
Aum vishuddha-kanaka-prabhaya
Aum bandhu-priyaya namah
Aum bandhu-yuktaya namah
Aum bana-mandala--samshritaya namah
Aum arkesana-nivasasthaya tarka-shastra-visharadmaya namah
Aum prashantaya namah
Aum priti-samyuktaya namah
Aum priya-krite' namah
Aum priya-bhushanaya namah
Aum medhavine' namah
Aum madhava-saktaya namah
Aum mithuna-adhi-pataye' namah
Aum sudhiye namah
Aum kanya-rashi-priyaya namah
Aum kama-pradaya namah
Aum ghana-phala-ashrayaya namah


Guru Ashtothram


Aum gurave namah
Aum gunakaraya namah
Aum goptre namah
Aum gocaraya namah
Aum gopatipriyaya namah
Aum gunive namah
Aum gunavatam shrepthaya namah
Aum gurunam gurave namah
Aum avyayaya namah
Aum jetre namah
Aum jayantaya namah
Aum jayadaya namah
Aum jivaya namah
Aum anantaya namah
Aum jayavahaya namah
Aum amgirasaya namah
Aum adhvaramaktaya namah
Aum viviktaya namah
Aum adhvarakritparaya namah
Aum vacaspataye namah
Aum vashine namah
Aum vashyaya namah
Aum varishthaya namah
Aum vagvacaksanaya namah
Aum citta-shuddhi-karaya namah
Aum shrimate namah
Aum caitraya namah
Aum citrashikhandijaya namah
Aum brihad-rathaya namah
Aum brihad-bhanave namah
Aum brihas-pataye namah
Aum abhishtadaya namah
Aum suracaryaya namah
Aum suraradhyaya namah
Aum surakaryakritodyamaya namah
Aum girvanaposhakaya namah
Aum dhanyaya namah
Aum gishpataye namah
Aum girishaya namah
Aum anaghaya namah
Aum dhivaraya namah
Aum dhishanaya namah
Aum divya-bhushanaya namah
Aum deva-pujitaya namah
Aum dhanurddharaya namah
Aum daitya-hantre namah
Aum dayasaraya namah
Aum dayakaraya namah
Aum dariddya-nashanaya namah
Aum dhanyaya namah
Aum daksinayanasambhavaya namah
Aum dhanurminadhipaya namah
Aum devaya namah
Aum dhanurbana-dharaya namah
Aum haraye namah
Aum angarovarshasamjataya namah
Aum angirah kulasambhavaya namah
Aum sindhu-desha-adhipaya namah
Aum dhimate namah
Aum svarnakayaya namah
Aum catur-bhujaya namah
Aum heman-gadaya namah
Aum hemavapushe namah
Aum hemabhushanabhushitaya namah
Aum pushyanathaya namah
Aum pushyaragamanimandanamandi kasha-pushpa-samanabhaya namah
Aum indradyamarasamghapaya namah
Aum asamanabalaya namah
Aum satva-guna-sampadvibhavasave bhusurabhishtadaya namah
Aum bhuriyashase namah
Aum punya-vivardhanaya namah
Aum dharma-rupaya namah
Aum dhana-adhyaksaya namah
Aum dhanadaya namah
Aum dharma-palanaya namah
Aum sarva-veda-artha-tattva-jnaya namah
Aum sarva-padvinivarakaya namah
Aum sarva-papa-prashamanaya namah
Aum svramatanugatamaraya namah rigveda-paragaya namah
Aum riksarashimargapracaravate sada-anandaya namah
Aum satya-samdhaya namah
Aum satya-samkalpa-manasaya namah
Aum sarva-gamajnaya namah
Aum sarva-jnaya namah
Aum sarva-vedanta-vide namah
Aum brahma-putraya namah
Aum brahmaneshaya namah
Aum brahma-vidya-avisharadaya namah
Aum samana-adhi-kanirbhuktaya namah
Aum sarva-loka-vashamvadaya namah
Aum sasura-asura-gandharva-vanditaya satya-bhashanaya namah
Aum brihaspataye namah
Aum suracaryaya namah
Aum dayavate namah
Aum shubha-laksanaya namah
Aum loka-traya-gurave namah
Aum shrimate namah
Aum sarva-gaya namah
Aum sarvato vibhave namah
Aum sarveshaya namah
Aum sarvadatushtaya namah
Aum sarva-daya namah
Aum sarva-pujitaya namah


Sukra Ashtothram


Aum shukraya namah
Aum shucaye' namah
Aum shubha-gunaya namah
Aum shubha-daya namah
Aum shubha-laksanaya namah
Aum shobhanaksaya namah
Aum shubravahaya namah
Aum shuddhasphadikabhasvaraya namah
Aum dinartiharakaya namah
Aum daitya-gurave' namah
Aum deva-abhivanditaya namah
Aum kavya-asaktaya namah
Aum kama-palaya namah
Aum kavaye' namah
Aum kalyana-dayakaya namah
Aum bhadra-murtaye' namah
Aum bhadra-gunaya namah
Aum bhargavaya namah
Aum bhakta-palanaya namah
Aum bhoga-daya namah
Aum bhuvana-adhyaksaya namah
Aum bhukti-mukti-phala-pradaya namah
Aum caru-shilaya namah
Aum caru-rupaya namah
Aum caru-candra-nibhananaya namah
Aum nidhaye' namah
Aum nikhila-shastra-jnaya namah
Aum niti-vidya-dhuram-dharaya namah
Aum sarva-laksana-sampannaya namah
Aum sarva-vaguna-varjitaya namah
Aum samana-adikanir-muktaya namah
Aum sakala-gamaparagaya namah
Aum bhrigave' namah
Aum bhoga-karaya namah
Aum bhumi-sura-palana-tat-paraya namah
Aum manasvine namah
Aum manadaya namah
Aum manyaya namah
Aum mayatitaya namah
Aum maha-yashase' namah
Aum bali-prasannaya namah
Aum abhaya-daya namah
Aum baline namah
Aum satya-parakramaya namah
Aum bhavapasha-parityagaya namah
Aum bali-bandha-vimocakaya namah
Aum ghana-shayaya namah
Aum ghana-adhyaksaya namah
Aum kambhugrivaya namah
Aum kala-dharaya namah
Aum karunya-rasa-sampurnaya namah
Aum kalyana-guna-varddhanaya namah
Aum shvetambaraya namah
Aum svetavapushe' namah
Aum catur-bhuja-samanvitaya namah
Aum akshamala-dharaya namah
Aum acintyaya namah
Aum akshinagunabha-asuraya namah
Aum nashatra-gana-samcaraya namah
Aum nayadaya namah
Aum niti-marga-daya namah
Aum barsha-pradaya namah
Aum hrishikeshaya namah
Aum klesha-nasha-karaya namah
Aum kavaye namah
Aum cintitarya-pradaya namah
Aum shanta-mataye' namah
Aum citta-samadhi-krite' namah
Aum adhi-vyadhi-haraya namah
Aum bhurivikramaya namah
Aum punya-dayakaya namah
Aum purana-purushaya namah
Aum pujyaya namah
Aum puruhuta-adi-sannutaya namah
Aum ajeyaya namah
Aum vijitarataye' namah
Aum vividha-bharanojjvalaya namah
Aum kunda-pushpa-pratikashaya namah
Aum mandahasaya namah
Aum maha-mataye' namah
Aum mukta-phala-samanabhaya namah
Aum mukti-daya namah
Aum munisannutaya namah
Aum ratna-simhasana-rudaya namah
Aum rathasthaya namah
Aum rajataprabhaya namah
Aum surya-pragdesha-samcaraya namah
Aum sura-shatru-suhride' namah
Aum kavaye' namah
Aum tula-avrishabharashishaya namah
Aum durddharaya namah
Aum dharma-palakaya namah
Aum bhagyadaya namah
Aum bhavya-caritraya namah
Aum bhavapasha-vimotrakaya namah
Aum gauda-desh-eshvaraya namah
Aum goptre namah
Aum gunite namah
Aum guna-vibhushanaya namah
Aum jyeshtha-nakshatra-sambhutaya namah
Aum jyeshthaya namah
Aum shreshthaya namah
Aum shuci-smitaya namah
Aum apavarga-pradaya namah
Aum anantaya namah
Aum santana-phala-dayakaya namah
Aum sarva-ishvarya-pradaya namah
Aum sarva-girvanaganasannutaya namah


Sani Ashtothram


Aum shanaescaraya namah
Aum shantaya namah
Aum sarvabhistapradayine namah
Aum sharanyaya namah
Aum vagenyaya namah
Aum sarveshaya namah
Aum saumyaya namah
Aum suramvandhaya namah
Aum suralokaviharine namah
Aum sukhasonapavishtaya namah
Aum sundaraya namah
Aum ghanaya namah
Aum ghanarupaya namah
Aum ghanabharanadharine namah
Aum ghanasaravilepaya namah
Aum khadyotaya namah
Aum mandaya namah
Aum mandaceshtaya namah
Aum maha-niyaguna-atmane namah
Aum martyapavanapadaya namah
Aum maheshaya namah
Aum dhayaputraya namah
Aum sharvaya namah
Aum shatatuniradharine namah
Aum carasthirasvabhavaya namah
Aum acamcalaya namah
Aum nilavarnaya namah
Aum nityaya namah
Aum nilanjana-nibhaya namah
Aum nilambara-vibhushaya namah
Aum nishcalaya namah
Aum vedyaya namah
Aum vidhi-rupaya namah
Aum virodha-dhara-bhumaye namah
Aum bhedaspadasvabhavaya namah
Aum vajradehaya namah
Aum vairagyadaya namah
Aum viraya namah
Aum vitarogabhayaya namah
Aum vipatparampareshaya namah
Aum vishva-vandyaya namah
Aum gridhnavahaya namah
Aum gudhaya namah
Aum kurmangaya namah
Aum kurupine namah
Aum kutsitaya namah
Aum gunadhyaya namah
Aum gocaraya namah
Aum avidhya-mula-nashaya namah
Aum vidhya-avidhya-svarupine namah
Aum ayushyakaranaya namah
Aum apaduddhartre namah
Aum vishnu-bhaktaya namah
Aum vishine namah
Aum vividhagamavedine namah
Aum vidhistutyaya namah
Aum vandhyaya namah
Aum virupa-akshaya namah
Aum varishthaya namah
Aum garishthaya namah
Aum vajram-kushagharaya namah
Aum varada bhayahastaya namah
Aum vamanaya namah
Aum jyeshthapatni-sametaya namah
Aum shreshthaya namah
Aum mitabhashine namah
Aum kashtaughanashakartre namah
Aum pushtidaya namah
Aum stutyaya namah
Aum stotra-gamyaya namah
Aum bhakti-vashyaya namah
Aum bhanave namah
Aum bhanuputraya namah
Aum bhavyaya namah
Aum pavanaya namah
Aum dhanur-mandala-samsthaya namah
Aum dhanadaya namah
Aum dhanushmate namah
Aum tanu-prakasha-dehaya namah
Aum tamasaya namah
Aum asheshajanavandyaya namah
Aum visheshaphaladayine namah
Aum vashikritajaneshaya namah
Aum pashunam pataye namah
Aum khecaraya namah
Aum khageshaya namah
Aum ghana-nilambaraya namah
Aum kathinyamanasaya namah
Aum aryaganastutyaya namah
Aum nilacchatraya namah
Aum nityaya namah
Aum nirgunaya namah
Aum gunatmane namah
Aum niramayaya namah
Aum nandyaya namah
Aum vandaniyaya namah
Aum dhiraya namah
Aum divya-dehaya namah
Aum dinartiharanaya namah
Aum dainyanashakaraya namah
Aum aryajanaganyaya namah
Aum kruraya namah
Aum kruraceshtaya namah
Aum kama-krodha-karaya namah
Aum kalatraputrashatrutvakaranaya pariposhita-bhaktaya namah
Aum parabhitiharaya namah
Aum bhakta-sangha-manobhishta-phaladaya namah


Rahu Ashtothram


Aum rahave namah
Aum saumhikeyaya namah
Aum vidhuntudaya namah
Aum surashatrave namah
Aum tamase namah
Aum phanine namah
Aum gargyaynapa namah
Aum surapye namah
Aum nibajimutasamkashaya namah
Aum caturbhujava namah
Aum khangakhetaka-dharine namah
Aum varadayakahastakaya namah
Aum shulayudhaya namah
Aum megha-varnaya namah
Aum krishna-dhvajapatakavate namah
Aum dakshinashamukharathaya namah
Aum tikshnadamshtakarallakaya namah
Aum shupokarasansthaya namah
Aum gomedha-bharana-priyaya namah
Aum mashapriyaya namah
Aum kashyaparshinandanaya namah
Aum bhujageshvaraya namah
Aum ulkapatayitre namah
Aum shuline namah
Aum nidhipaya namah
Aum krishna-sarpa-raje namah
Aum vishajvalavrita ' asyaya addhashariraya namah
Aum shatravapradaya namah
Aum ravindubhikaraya namah
Aum chaya-svarupine namah
Aum kathinangakaya namah
Aum dvishacchatracchedakaya namah
Aum karallasyaya namah
Aum bhayamkaraya namah
Aum krura-karmane namah
Aum tamo-rupaya namah
Aum shyam-atmane namah
Aum nila-lohitaya namah
Aum kiritine namah
Aum nilavasanaya namah
Aum sanisamntavartmagaya namah
Aum candala-varnaya namah
Aum ashvyriksa-bhavaya namah
Aum mesha-bhavaya namah
Aum shanivat-phaladaya namah
Aum shuraya namah
Aum apasavyagataye namah
Aum uparagakagaya namah
Aum soma-surya-cchavivimardakaya namah
Aum nila-pushpa-viharaya namah
Aum graha-shreshthaya namah
Aum ashtama-grahaya namah
Aum kabamdhamatradehaya namah
Aum yatudhanakulodbhavaya namah
Aum govinda-vara-patraya namah
Aum deva-jati-pravishtakaya namah
Aum kruraya namah
Aum gharaya namah
Aum shanir-mitraya namah
Aum shukra-mitraya namah
Aum agocaraya namah
Aum mani ganga-snanadatre' namah
Aum svagrihe' pravaladhyadaya namah
Aum sad-grihe'anyabaladhrite' namah
Aum caturthe matri-nashakaya namah
Aum candrayukte candalajati sihmajanmane rajyadatre namah
Aum mahakayaya namah
Aum janma-kartre' namah
Aum vidhuripave' namah
Aum madakajnanadaya namah
Aum janmakanyarajyadatre' namah
Aum janmahanidaya namah
Aum navame pitrihantre' namah
Aum pancame' shokadayakaya namah
Aum dhyune' kalatrahantre' namah
Aum saptame kalahapradaya namah
Aum shashthe' vittadatre' namah
Aum caturthe' vairadayaka namah
Aum navame' papadatre' namah
Aum dashame shokadayakaya namah
Aum adau yashah pradatre' namah
Aum ante vairapradayakaya namah
Aum kalatmane' namah
Aum gocaracaraya namah
Aum ghane' kakutpradaya namah
Aum pancame' ghishanashringadaya namah
Aum svarbhanave' namah
Aum baline' namah
Aum maha-saukhya-pradayine' namah
Aum chandra-vairine namah
Aum shashvataya namah
Aum surashatrave' namah
Aum papagrahaya namah
Aum shambhavaya namah
Aum pujyakaya namah
Aum patirapuranaya namah
Aum paithinasakulodbhavaya bhakta-rakshaya namah
Aum rahu-murtaye' namah
Aum sarva-bhishta-phala-pradaya namah
Aum dirghaya namah
Aum krishnaya namah
Aum atanave' namah
Aum vishnu-netraraye' namah
Aum devaya namah
Aum danavaya namah.


Kethu Ashtothram


Aum ketave' namah
Aum sthulashirase' namah
Aum shiromantraya namah
Aum dhvajakrtaye' namah
Aum nava-graha-yutaya namah
Aum simhika-asuri-garbha-sambhavaya maha-bhitikaraya namah
Aum chitravarnaya namah
Aum sri-pingalaksakaya namah
Aum phulladhumasakashaya namah
Aum tishnadamshtaya namah
Aum mahodaraya namah
Aum rakta-netraya namah
Aum citra-karine namah
Aum tivrakopaya namah
Aum maha-suraya namah
Aum krura-kanthaya namah
Aum kradha-nidhaye' namah
Aum chaya-graha-vishoshakaya namah
Aum antya-grahaya namah
Aum maha-shirshaya namah
Aum surya-araye' namah
Aum pushpavad-grahine' namah
Aum varahastaya namah
Aum gadapanaye' namah
Aum citra-vastra-dharaya namah
Aum citra-dhvaja-patakaya namah
Aum ghoraya namah
Aum citra-rathaya namah
Aum shikhine' namah
Aum kullutthabhaksakaya namah
Aum vaidurya-bharanaya namah
Aum utpatajanakaya namah
Aum shukra-mitraya namah
Aum mandasakhaya namah
Aum gada-dharaya namah
Aum naka-pataye' namah
Aum antar-vedishvaraya namah
Aum jaimini-gotra-jaya namah
Aum citragupta-atmane' namah
Aum dakshina-mukhaya namah
Aum mukunda-varapatraya namah
Aum maha-asura-kulod-bhavaya namah
Aum ghana-varnaya namah
Aum lamba-devaya namah
Aum mrityu-putraya namah
Aum utpata-rupa-dharine' namah
Aum adrishyaya namah
Aum kala-agni-sannibhaya namah
Aum nripidaya namah
Aum griha-karine' namah
Aum sarvopadravavarakaya namah
Aum citra-prasutaya namah
Aum analaya namah
Aum sarva-vyadhi-vinashakaya namah
Aum apasavyapracarine' namah
Aum navame' papadayakaya namah
Aum pancame' shokadaya namah
Aum uparagakhe'cagaya namah
Aum ati-purushakarmane namah
Aum turiye sukhapradaya namah
Aum tritiye vairadaya namah
Aum papa-grahaya namah
Aum sphatakakarakaya namah
Aum prana-nathaya namah
Aum pancame shrimakarakaya namah
Aum dvitiye' asphutavamdatre namah
Aum vishakulitavaktakaya namah
Aum kamarupine' namah
Aum simha-dantaya namah
Aum kushedhma-priyaya namah
Aum caturthe' matrinashaya namah
Aum navame pitrenashakaya namah
Aum antye vairapradaya namah
Aum sutanandam-nidhanakaya namah
Aum sarpakshijataya namah
Aum anangaya namah
Aum karmarashyudbhavaya namah
Aum upante kirtidaya namah
Aum saptame'kalahapradaya namah
Aum ashtame' vyadhikartre' namah
Aum dhane' bahu-sukha-pradaya namah
Aum janane rogadaya namah
Aum urdhvamurdhajaya namah
Aum grahanayakaya namah
Aum papadyashtaye namah
Aum khecaraya namah
Aum shambhavaya namah
Aum asheshapujitaya namah
Aum shashvataya namah
Aum nataya namah
Aum shubhashubha-phala-pradaya namah
Aum dhumraya namah
Aum sudhapayine' namah
Aum ajitaya namah
Aum bhakta-vatsalaya namah
Aum simha-asanaya namah
Aum ketu-murtaye' namah
Aum ravindudyutinashakaya namah
Aum amaraya namah
Aum pidakaya namah
Aum amartya namah
Aum vishnu-drishtaya namah
Aum asureshvaraya namah
Aum bhakta-rakshaya namah
Aum vaicitryakapatasyandanaya namah
Aum vicitraphaladayine namah
Aum bhakta-bhishta-phala-pradaya namah

analyze stock astro

astro security analyst

astro stock tips

astrologer chennai

astrologer india

astrology and stock market

astrology chart software

astrology compatibility

astrology compatibility for marriage

astrology consultancy

astrology consultancy chennai

astrology consultancy india

astrology consultancy services

astrology consultant

astrology consultant chennai

astrology consultant india

astrology consultation

astrology consultations Chennai

astrology consultations india

astrology daily prediction

astrology free

astrology free horoscope

astrology free software

astrology in tamil

astrology india

astrology kundali software

astrology marriage prediction

astrology names for babies

astrology online

astrology prediction

astrology recommendations

astrology remedy

astrology service online

astrology services

astrology services Chennai

astrology services india

astrology software

astrology software download

astrology software freeware

astrology software in tamil

astrology software india

astrology software tamil

astrology Solution for financial problem

astrology Solution for marital problem

astrology tamil

astrology tamil software

astrology vedic

astrology website

astrology website india

astrology-investing

auspicious time for trading

baby names star wise

baby names through astrology

baby names through numerology

best professional astrology software

best time for share trading

best time for stock trading

best time for trading

best time to invest

birth time rectification software

bse predicton

bse share tips

bse stock tips

bse stock tips online

can I make profit in share market

can I make profit in stock market

chennai astrologer

chennai astrology consultations

Chennai horoscope consultations

daily investing tips

daily share tips free

daily share tips india

daily stock recommendations

daily stock suggestion

daily stock tips

daily stock tips free

daily stock tips india

Equity investment funda

equity investment tips

favorable time for trading

favourable time for trading

financial astrologer

financial astrology

financial astrology and share market

financial astrology and stock market

financial astrology service

financial astrology software

free astrology services

free astrology services chennai

free astrology services in Chennai

free astrology services in india

free astrology services india

free astrology software

free astrology software download

free astrology software download in tamil

free astrology software download tamil

free astrology software tamil

free equity tips

free equity tips india

free equity tips online

free intraday tips

free intraday tips though financial astrology

free intraday tips through astrology

free share market tips

free share picks

free share tips

free share tips india

free share tips online

free stock market tips

free stock picks

free stock picks india

free stock tips

free stock tips india

free stock tips online

fundamental recommendations

gain profit through astrology

gain profit through financial astrology

gem remedy software

good time for trading

hindu astrology software

horary software

horary software kp

horoscope consultation

horoscope consultations chennai

horoscope consultations india

horoscope matching software

horoscope software

horoscope software in tmail

horoscope software india

horoscope software tamil

indian astrologer

indian astrology services

indian astrology software

Indian share market tips

Indian stock market recommendation

indian stock market tips

Indian stock market tips online

indian Vedic astrologer

intraday india

intraday online

intraday predictions

intraday recommendations

intraday stock tips

intraday suggestions

invest wisely

investing daily tips

investing mantra

investment analysis

Jyotish Software

kp astrology software

kp astrology software in tamil

kp astrology software tamil

kp astrology tamil

kp horary software

marriage matching software

money mantra

muhurta software

nse prediction

nse share tips

nse share tips intraday

nse stock recommendations

nse stock suggestions

nse stock tips

nse stock tips intraday

online astrology consultations

online astrology services

panch pakshi software

panchang software

pivot calculator

professional astrologer

professional astrology services

professional astrology software

profit from advice

profit from astrology advice

profit from technical advice

profit making from stock market

profitable trading

recommendation through financial astrology

remedy astrology

remedy for marital solutions

scientific astrologer

scientific astrology services

sensex and astrology

sensex and financial astrology

sensex trading tips

share market prediction

share market predictions through astrology

share market tips

software astrology

software birth time rectification

software for astrology

software for astrology remedies

software for financial astrology

software horoscope

software muhurta

software panchang

solve problem through astrology

stock advisor

stock and astrology

stock mantra

stock market and astrology

stock market india

stock market india online

stock market prediction

stock market top picks

stock profit tips

stock tips though financial astrology

stock tips through astrology

Stock-market-recommendations

tamil astrologer

tamil astrologer Chennai

tamil astrologer india

tamil astrology software

tamil horoscope software

tamil kp astrology software

technical and astrological recommendations

technical recommendations

telugu astrologer

telugu astrologer chennai

telugu astrologer in chennai

telugu astrologer in india

telugu astrologer india

trade and investing

trade secret revealed

trading analyst tips

traditional astrologer

traditional astrologer chennai

traditional astrologer india

traditional astrology services

traditional astrology software

vedic astrologer

vedic astrologer chennai

vedic astrologer india

vedic astrology services

vedic astrology services

vedic astrology services chennai

vedic astrology services india

vedic astrology software

vedic astrology software india

wise investing